Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra www.purtierlietuva.lt, jos filialai ir atstovybės bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos www.purtierlietuva.lt pasitelkia parduodama prekes ir teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti www.purtierlietuva.lt vardu. www.purtierlietuva.lt kontaktiniai duomenys skelbiami www.purtierlietuva.lt

2. www.purtierlietuva.lt surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais. Visi www.purtierlietuva.lt darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Asmens duomenų tvarkymui www.purtierlietuva.lt gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie www.purtierlietuva.lt vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais www.purtierlietuva.lt imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi www.purtierlietuva.lt nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat www.purtierlietuva.lt užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

4. Ši Privatumo politika yra Bendrųjų naudojimosi sąlygų priedas, kuris įsigalioja kartu su Bendrosiomis naudojimosi sąlygomis, Jums sutikus su šiomis sąlygomis. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis www.purtierlietuva.lt paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis www.purtierlietuva.lt paslaugomis.

5. www.purtierlietuva.lt gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. 6. Jūs galite lankytis šiuose tinklalapiuose nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite užsiregistruoti www.purtierlietuva.lt sistemose ir (ar) naudotis kitomis www.purtierlietuva.lt siūlomomis elektroninėmis paslaugomis, www.purtierlietuva.lt prašys Jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis.

7. Lankydamasis tinklalapiuose www.purtierlietuva.lt (toliau – šie tinklalapiai) ir (ar) naudodamasis juose esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. www.purtierlietuva.lt pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiuose tinklalapiuose, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma Jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

Duomenų tvarkymo tikslai

8. www.purtierlietuva.lt renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

8.1. Elektroninių paslaugų teikimas bei prekių užsakymas, sutarčių sudarymas ir vykdymas, klientų bei atsiskaitymų apskaita;

8.2. Įsiskolinimų valdymas, skolų išieškojimas;

8.3. Santykių su klientais palaikymas ir administravimas, ginčų prevencija ir įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas), dalykinių santykių korespondencija su klientu;

8.4. www.purtierlietuva.lt ir kliento interesų bei turto apsauga ir gynimas (vaizdo stebėjimas www.purtierlietuva.lt patalpose). Prieš įeidami į www.purtierlietuva.lt patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, Jūs esate informuojami specialiais žymenimis apie vaizdo stebėjimą.;

8.5. Kliento informavimas apie paslaugas bei prekes. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pranešti klientui apie www.purtierlietuva.lt teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes, jų kainas, specifiką, su klientu sudarytų sutarčių ir pan. pasikeitimus, www.purtierlietuva.lt sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis bei parduodamomis prekėmis susijusių pranešimų siuntimui. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad jis supranta, jog tokie informavimo pranešimai yra būtini teikiant paslaugas bei parduodant prekes, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais;

8.6. Tiesioginė rinkodara, siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie www.purtierlietuva.lt teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes;

8.7. Kiti tikslai, kuriais www.purtierlietuva.lt turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl www.purtierlietuva.lt teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis www.purtierlietuva.lt įpareigoja atitinkami teisės aktai.

9. Visi nurodytais tikslais surinkti Jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą www.purtierlietuva.lt el. purtierlietuva@gmail.com. Tačiau www.purtierlietuva.lt gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

10. Visais aukščiau paminėtais atvejais www.purtierlietuva.lt tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. www.purtierlietuva.lt užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Duomenų tvarkymo apimtys

11. Visais nurodytais tikslais gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

11.1 vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, lytis, užimamos pareigos

11.2. duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;

11.3. duomenys, kurie generuojami naudojantis mūsų paslaugomis ar prekėmis, pvz., kontaktiniai duomenys.

11.4. duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu šiuose tinklalapiuose ir pan.;

11.5. telefoninių pokalbių įrašai, kai Jūs skambinate į www.purtierlietuva.lt arba atsiliepiate į www.purtierlietuva.lt darbuotojų skambučius;

11.6. vaizdo įrašo duomenys www.purtierlietuva.lt valdomose patalpose.

Duomenų teikėjai

12. Duomenų teikėjai:

12.1. tiesiogiai pats duomenų subjektas;

12.2. kiti šaltiniai: kiti paslaugų teikėjai, viešai prieinami registrai, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“);

12.3. generuojami duomenys, kai Jūs naudojatės www.purtierlietuva.lt paslaugomis ar prekėmis, kreipiatės į www.purtierlietuva.lt raštu, telefonu, el. paštu, lankotės šiuose tinklalapiuose, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Duomenų gavėjai

13. Duomenų gavėjai:

13.1. www.purtierlietuva.lt paslaugų ar prekių tarpininkai (jei paslaugos ar prekės teikiamos, naudojantis jų paslaugomis), tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga paslaugai ar prekei suteikti;

13.2. įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, advokatai, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Tiekiami, tik laiku ir tinkamai įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenys, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus;

13.3. teismai arba valstybės institucijos pagal jų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo sprendimą; 11.4. kiti subjektai pagal sutartį su www.purtierlietuva.lt, tik tuo atveju, jei Jūs pats davėte tam atskirą sutikimą.

14. Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis tuo atveju, kuomet Jūsų elektroninių ryšių paslaugos teikimas susijęs su trečiosiose šalyse teikiamomis paslaugomis arba paslaugos teikimui pasitelkiamas trečiosios šalies partneris (korespondentas).

15. Atkreipiame dėmesį, kad Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, www.purtierlietuva.lt teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.ltarba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

16. Šiuo dokumentu Jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog Jūsų duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefonas – gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas www.purtierlietuva.lt apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu purtierlietuva@gmail.com

17. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklalapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami. Profiliavimas

18. Tiesioginės rinkodaros bei statistinės analizės tikslu, gali būti vykdomas profiliavimas pasinaudojant Google, Facebook ar kt. analitikos įrankiais. Duomenų tvarkymo terminai

19. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

20. Nepilnametis asmuo iki 14 (keturiolikos) metų, siekdamas naudotis www.purtierlietuva.lt paslaugomis ar prekėmis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Slapukų politika

21. Šiuose tinklalapiuose www.purtierlietuva.lt gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens įrenginyje identifikavimui, jie yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat analizės tikslais, palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.

22. www.purtierlietuva.lt stebi šių tinklalapių lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų juose apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapių valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiais bei suteikia galimybę gerinti www.purtierlietuva.lt teikiamas paslaugas.

23. Šiuose tinklalapiuose besilankančiam pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklalapių valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus. Taip pat toliau naršydamas šiame tinklalapyje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. 22. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. 23. Šiame tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jūsų teisės

24. Jūs turite šias teises:

24.1. Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

24.2. Teisę susipažinti su duomenimis: gauti informaciją apie tai, ar www.purtierlietuva.lt tvarko Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti www.purtierlietuva.lt tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš www.purtierlietuva.lt savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. www.purtierlietuva.lt, gavusi Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

24.3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis: jei www.purtierlietuva.lt tvarkomi Jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į www.purtierlietuva.lt raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.

24.4. Teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. www.purtierlietuva.lt privalo nedelsdama neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

24.5. Teisę būti pamirštam: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti www.purtierlietuva.lt asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, www.purtierlietuva.lt išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

24.6. Teisę apriboti duomenų tvarkymą: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

24.7. Teisę į duomenų perkeliamumą.

24.8. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat bet kada atsiimti duotą sutikimą nenurodant nesutikimo motyvų.

25. Atkreiptinas dėmesys, jog išvardintos teisės gali būti ribojamos ar neįgyvendinamos:

25.1. Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;

25.2. Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

25.3. Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

25.4. Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

25.5. Kai reikia užtikrinti duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

26. Dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs galite kreiptis į www.purtierlietuva.lt , pateikdamas (-a) prašymą paštu, faksu (šiuose tinklalapiuose nurodytais kontaktais), elektroniniu paštu purtierlietuva@gmail.com Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu. Logotipų naudojimas

27. Klientas, besinaudojantis www.purtierlietuva.lt paslaugomis ar prekėmis verslo ir profesinių interesų tenkinimui, sutinka, kad jo pavadinimas ir (ar) logotipas gali būti naudojamas www.purtierlietuva.lt tiesioginės rinkodaros tikslais (pavyzdžiui www.purtierlietuva.lt nurodant, kad Klientas naudojasi www.purtierlietuva.lt teikiamomis paslaugomis arba prekėmis). Informacijos saugumo užtikrinimas

28. www.purtierlietuva.lt tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo www.purtierlietuva.lt naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Baigiamosios nuostatos

29. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.